1. místo

IMPLEMENTACE ABSORPČNÍCH TERMINÁLŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Vysoká škola ekonomie a managementu

Anotace: Práce pojednává o bezpečnostním řešení, které je již od roku 2018 úspěšně sch válené pro použití v České republice, avšak neexistuje k němu metodický pokyn, který by nastavoval jasná pravidla pro používání a projektování na pozemní komunikace, což vytváří prostředí, ve kterém bezpečnostní řešení nelze správně uplatnit. Zmiňované zařízení se v posledních letech úspěšně povedlo implementovat jako standardizované řešení v ostatních členských státech Evropy a přispívá ke zvyšování obecné bezpečnosti na pozemních komunikacích..

Prezentace projektu ZDE.

2. místo

KOMPARACE ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ Z DENNÍ A NOČNÍ BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE PK

České vysoké učení technické v Praze

Anotace:Cílem této práce je vytvoření metodiky provádění noční bezpečnostní inspekce pozemní komunikace na základě realizace prohlídky úseků silnic I. třídy v Plzeňském a Středočeském kraji. Při vytváření této metodiky bylo vycházeno z metodiky denní bezpečnostní inspekce pozemní komunikace a ze zkušeností autorky, resp. zhotovitelského týmu, jehož je autorka členkou. Vytvořená metodika je následně aplikována na komunikaci I/66 ve Středočeském kraji, kde je provedena analýza a vyhodnocení bezpečnosti provozu na této pozemní komunikaci za použití nástroje bezpečnostní inspekce a na základě závěrů plynoucích z analýzy nehodovosti. Závěr práce představuje vzájemné porovnání zjištěných výsledků z denní a noční bezpečnostní inspekce PK.

Prezentace projektu ZDE.

3. místo

VIDÍM TĚ!

Technická univerzita v Liberci

Anotace: Projekt s příznačným názvem “VIDÍM TĚ!” se zaměřuje na velice aktuální problém, kterým je používání mobilních zařízení při řízení dopravního prostředku. Příhodným řešením tohoto nevhodného chování za volantem jsou systémy využívající umělou inteligenci pro monitorování dopravních přestupků. V projektu jsou popsány jednotlivé typy inteligentních systémů monitorování dopravy a představen konkrétní vhodný úsek pro jejich instalaci. Pomocí navrhovaných inteligentních zařízení bude možný sběr dat pro následný postih dopravního přestupku. Hlavní přínos projektu autorky spatřují ve snížení počtu dopravních nehod způsobených nevěnováním se řízení a následků těchto nehod.

Prezentace projektu ZDE.

4. místo

AUTOVEJŠKA

Vysoká škola kreativní komunikace

Anotace: Projekt s názvem „Autovejška“ je návrhem řešení, jak minimalizovat nehody na silničních komunikacích. Toho chce docílit vytvořením volně pokračující instituce po autoškole, která by řidičům měla poskytnout praktické zkušenosti při řešení krizových situacích na silnicích. Název velmi přesně popisuje její funkci, a tedy jakousi vysokou školu pro řidiče, která není povinná, ale své účastníky zvýhodní jak praktickými zkušenostmi, tak i přidanou hodnotou v podobě zvýhodněného finančního zatížení vůči povinným poplatkům při vlastnictví motorového vozidla a dalších zvýhodnění, které by mohli plnit motivační roli pro ranné držitele řidičského průkazu.

Prezentace projektu ZDE.

5. místo

MÁŠ JEN JEDEN ŽIVOT

Vysoká škola kreativní komunikace

Anotace: Většina cyklistů se plně nesoustředí na svou jízdu a jsou ve svém světe, kde zapomínají na realitu silničního provozu. Díky této strategii může kampaň ukázat, že doopravdy máme jen jeden život. Komunikační kampaň jejíž součástí jsou videospoty, POF materiály, ad.

Prezentace projektu ZDE.

6. místo

NEHODOVOST S DIVOKOU ZVĚŘÍ

Střední průmyslová škola dopravní Plzeň

Anotace: Práce se zabývá nehodovostí s divokou zvěří a jejím řešením v úseku mezi Borem a Stráží u Tachova. V prácI se dozvíme, jak se zachovat při nehodě a jak nejlépe předejít a jaký je můj osobní návrh pro řešení tohoto problémového úseku. V rámci přípravy této práce, která byla současně maturitní prací došlo k realizaci návrhu řešení.

Prezentace projektu ZDE.