Pravidla soutěže

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tato pravidla soutěže s názvem „MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice“ (“Pravidla”) stanoví úplná pravidla spotřebitelské soutěže organizované a pořádané za účelem zapojení mladých i budoucích řidičů do problematiky dopravní bezpečnosti s cílem snížit nehodovost a závažné následky dopravních nehod způsobené mladými řidiči.

2 Vymezení pojmů

2.1 Pro účely těchto Pravidel se rozumí:

(a) “Organizátorem” společnost Bezpečně na silnicích o.p.s., IČ: 28733932, se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, oddíl O, vložka 296;

(b) “Pořadatelem” sdružení Platforma VIZE 0, z.ú., IČ 07534663, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 741;

(c) “Spolupořadatelem” společnost Nadace pojišťovny Kooperativa., IČ 29149746, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 999;

(d) „Portálem“ webové stránky provozované Organizátorem na webové adrese www.mojevizenula.cz, na kterých jsou obsaženy další související informace a materiály týkající se Soutěže;

(e) „Porotou“ panel odborníků sestavený Organizátorem ve spolupráci s Pořadatelem za účelem hodnocení Projektů a výběru vítězných Projektů;

(f) „Projektem“ práce vypracovaná výhradně samostatně Soutěžícím na některé z předem definovaných témat, které bude splňovat podmínky stanovené těmito Pravidly a dalšími pokyny Organizátora obsaženými na Portálu, se kterým se bude Soutěžící účastnit Soutěže;

(g) „Přihláškou“ formulář dostupný na Portále, jehož vyplněním a odesláním způsobem stanoveným na Portále vyjadřuje Soutěžící vůli účastnit se Soutěže a být vázán těmito Pravidly;

(h) “Soutěžícím” fyzická osoba, která je zapsána ke studiu (i) na vysoké škole; nebo (ii) vyšší odborné škole; nebo (iii) střední škole (tak, jak jsou tyto vzdělávací instituce definovány příslušnými právními předpisy), přičemž tato osoba bude ke dni 31. 3. 2024 starší šestnácti let a zároveň nebude ke dni 31. 12. 2024 starší třiceti let a splní další podmínky specifikované těmito Pravidly;

(i) „Soutěží“ se rozumí souběžná snaha Soutěžících o vypracování nejkvalitnějšího Projektu na některé z předem definovaných témat tak, jak je definováno těmito Pravidly;

(j) „Týmem“ spojení alespoň dvou (2), maximálně však sedmi (7) Soutěžících. Pokud se v těchto Pravidlech hovoří o Soutěžícím, použijí se taková ustanovení na Tým obdobně.

2.2 Soutěžící mladší osmnácti let se Soutěže může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který bude zahrnovat souhlas s jeho účastí v Soutěži, bezvýhradné odsouhlasení Pravidel, souhlas se zpracováním osobních údajů Výslovný souhlas zákonného zástupce ve výše uvedeném smyslu je Soutěžící povinen doložit Organizátorovi kdykoliv na jeho žádost, a to zásadně v písemné podobě. V případě, že tak neučiní, není oprávněn se Soutěže účastnit a Organizátor je oprávněn jej ze Soutěže kdykoliv vyloučit.

3 Trvání Soutěže

3.1 Soutěž se koná od 1. 9. 2023 do 30. 6. 2024.

4 Soutěž

4.1 Soutěžící je oprávněn účastnit se Soutěže sám nebo v rámci Týmu.

4.2 Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou členy Poroty a dále v pracovním poměru nebo v obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi, nebo jsou těmto osobám v poměru blízkém (§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

4.3 Předpokladem účasti v Soutěži je platné podání elektronické Přihlášky nejpozději do 31. 3. 2024.

4.4 Soutěžícím se stane pouze ta osoba, která řádně podá Přihlášku a splní další podmínky stanovené těmito Pravidly. Soutěžící podáním Přihlášky projevuje souhlas s těmito Pravidly a vůli je dodržovat.

4.5 Předmětem hodnocení v Soutěži budou výlučně Projekty, které budou odevzdány nejpozději do 30. 4. 2024 a budou obsahovat řádně vyplněné veškeré požadované údaje. Z důvodů zvlášť zřetele hodných může Organizátor povolit účast v Soutěži i Soutěžícímu, který nesplní podmínky specifikované v tomto odstavci 4.5.

4.6 Po uzávěrce stanovené v předchozím odstavci 4.5 vybere Porota šest (6) nejlepších Projektů, jejichž autoři budou Organizátorem pozváni prostřednictvím kontaktů uvedených na Přihlášce do finálového kola za účelem osobní prezentace Projektu. Finálového kola se může účastnit pouze Projekt, který byl dle hodnotících kritérií konzultován s odborníkem a splňuje podmínky dané Kritérii hodnocení Hodnotící kritéria jsou zveřejněna na Portálu. Po ukončení prezentace vyhodnotí Porota konečné pořadí finálových Projektů.

4.7 Výhercem Soutěže se stane Soutěžící, resp. Tým, jehož Projekt bude vyhodnocen Porotou jako nejhodnotnější v kontextu s osobní prezentací. Stanovení hodnotících kritérií pro výběr vítězných Projektů a dalších souvisejících aspektů jsou ve výhradní kompetenci Organizátora. Hodnotícími kritérii pro výběr vítězných Projektů je zejména kreativita a praktická využitelnost Projektu.

4.8 Předpokládané datum vyhodnocení Soutěže se stanovuje na červen 2024.

4.9 Výherce Soutěže bude vyhlášen po dokončení prezentace všech finálových Projektů. V případě, že si výherce cenu nepřevezme, bude výhra předána dalšímu Soutěžícímu v pořadí.

4.10 Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny kontaktních údajů nebo jejich nesprávného uvedení na Přihlášce nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně Organizátora.

4.11 Soutěžící jsou povinni při předání výhry předložit Organizátorovi průkaz totožnosti s údaji shodnými s údaji na Přihlášce, jinak jim nebude výhra předána.

4.12 Výsledky Soutěže budou po jejím ukončení zveřejněny na Portálu.

5 Výhry v Soutěži

5.1 Výhercům Soutěže poskytne Pořadatel výhry specifikované na Portálu.

5.2 Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito Pravidly.

5.3 V případě získání výhry Týmem je způsob rozdělení výhry výlučně věcí dohody členů Týmu. Soutěžící výslovně souhlasí, že k převzetí výhry je oprávněn kterýkoliv člen Týmu.

6 Další podmínky Soutěže

6.1 Každý Soutěžící se může zúčastnit Soutěže i s více projekty.

6.2 Ze Soutěže mohou být vyloučeni Soutěžící, kteří uvedou v Přihlášce nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje nebo Soutěžící, u kterých bude podezření z podvodného nebo nekalého jednání v Soutěži, jednání proti osobám účastněným na pořádání Soutěže nebo jednání proti pravidlům fair-play.

6.3 Soutěžící, který v přihlášce uvede zájem o realizaci projektu za podpory Platformy VIZE 0 a o podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu do Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, bude zvýhodněn při bonifikaci a zvýší tak šanci na výhru.

6.4 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tato Pravidla nebo Soutěž zcela zrušit, a to i bez udání důvodu a stanovení náhrady. Rozhodnutí o zrušení Soutěže je účinné dnem jejího zveřejnění na Portálu.

6.5 Tato Pravidla a další informace o Soutěži budou po celou dobu jejího konání k dispozici na Portálu.

6.6 Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná.

6.7 V případě pochybností o výkladu těchto Pravidel je rozhodující stanovisko Organizátora.

7 Právní garance

7.1 Na vydání výhry v Soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.

7.2 Organizátor nebo Pořadatel neodpovídají za jakékoliv vady na výhrách udělených v Soutěži. Reklamace vad výher bude provedena Soutěžícím u výrobce zboží nebo poskytovatele služby, která bude Soutěžícímu předána jako výhra.

8 Duševní vlastnictví

8.1 Práva duševního vlastnictví se řídí příslušnými právními předpisy.

8.2 Pokud tato Pravidla nestanoví jinak, je Soutěžící oprávněn s Projektem libovolně nakládat.

8.3 Soutěžící se zavazuje, že v případě záměru realizovat Projekt po ukončení Soutěže, oznámí písemně tuto skutečnost Organizátorovi i Pořadateli.

8.4 Organizátor i Pořadatel mají podle předchozího odstavce 8.3 výhradní a přednostní právo požadovat po Soutěžícím, aby jim umožnil participovat na realizaci Projektu.

8.5 Soutěžící a Organizátor a / nebo Pořadatel upraví v dobré víře písemnou smlouvou vzájemná práva a povinnosti při realizaci Projektu, a to bez zbytečného odkladu poté, co Soutěžící oznámí Organizátorovi a Pořadateli svůj záměr realizovat Projekt.

8.6 V případě, že Organizátor i Pořadatel písemně odmítnou participovat se na realizaci Projektu nebo se Soutěžícímu nevyjádří nejpozději do šedesáti (60) dnů od okamžiku doručení dopisu s oznámením Soutěžícího o záměru realizovat Projekt, je Soutěžící oprávněn realizovat Projekt sám či za účasti třetí osoby odlišné od Organizátora či Pořadatele.

9 Osobní údaje

9.1 Pořadatel a Organizátor budou při zpracování osobních údajů Soutěžících postupovat v souladu s nařízením EP a Rady 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté Soutěžícím dle podmínek soutěže budou zpracovány v rozsahu příslušných kategorií údajů, a to zejména za účelem komunikace během Soutěže, vyhodnocení Soutěže, předání výhry a naplnění práv a povinností, tak jak jsou specifikovány v těchto Pravidlech. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Soutěžících včetně práva uplatnit námitku v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, jsou uvedeny v dokumentu “Poučení správce o zpracování osobních údajů”, který je dostupný na webové stránce „www.mojevizenula.cz“ a obsahuje bližší identifikaci správců, rozsah zpracovávaných osobních údajů, právní základy, účely a dobu zpracování osobních údajů.


Pravidla ke stažení ve formátu PDF.