Materiály ke stažení

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 - 2020

V roce 2011 byla vytvořena nová NSBSP na roky 2011-2020 s aktualizovaným cílem v návaznosti na EU. V roce 2016 byla provedena Revize a aktualizace NSBSP, která je reakcí na neplnění cílů, které si NSBSP 2011-2020 předsevzala. Cílem NSBSP je dosáhnout do roku 2020 v porovnání s rokem 2009 snížení počtu usmrcených na úroveň průměru států EU (tj. cca o 60 %) a počtu těžce zraněných o 40 %.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Úplné znění zákona ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) doplněné komentáři a vybranými judikáty. Aktualizovaný text zákona č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích, s výkladem platným od 1. ledna 2024.

Strategie BESIP 2021 - 2030

V roce 2020 byla připravena nová Strategie BESIP na roky 2021-2030, která navazuje na Národní strategii bezpečnosti silničního provozu.

Akční plán ke Strategii BESIP 2021 - 2022

Akční plán na období 2021-2022 obsahuje 45 konkrétních opatření, jasně určuje odpovědný subjekt, termín a měřitelné kritérium splnění aktivity.

Akční plán ke Strategii BESIP 2023 - 2024

Akční plán na období 2023-2024 obsahuje konkrétní opatření, jasně určuje odpovědný subjekt, termín a měřitelné kritérium splnění aktivity.

Statistika nehodovosti 2023 (leden - prosinec)

Statistické údaje o nehodovosti na pozemních komunikacích na území České republiky v roce 2023 v období leden až prosinec. Statistika nehodovosti je měsíčně aktualizována dopravní policií České republiky.

Statistika nehodovosti 2022 (leden - prosinec)

Statistické údaje o nehodovosti na pozemních komunikacích na území České republiky v roce 2022 v období leden až  prosinec. Statistika nehodovosti je měsíčně aktualizována dopravní policií České republiky.

Statistika nehodovosti 2021 (leden - prosinec)

Statistické údaje o nehodovosti na pozemních komunikacích na území České republiky v roce 2021 v období leden až prosinec. Statistika nehodovosti je měsíčně aktualizována dopravní policií České republiky.

Statistika nehodovosti 2020 (leden - prosinec)

Statistické údaje o nehodovosti na pozemních komunikacích na území České republiky v roce 2020 v období leden až  prosinec. Statistika nehodovosti je měsíčně aktualizována dopravní policií České republiky.

Statistika nehodovosti 2019 (leden - prosinec)

Statistické údaje o nehodovosti na pozemních komunikacích na území České republiky v roce 2019 v období leden až prosinec. Statistika nehodovosti je měsíčně aktualizována dopravní policií České republiky.

Statistická ročenka dopravní nehodovosti v letech (2018)

Statistická ročenka nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice. Publikaci vydalo Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky.

Statistická ročenka dopravní nehodovosti v letech 2010 - 2017

Soubor statistických ročenek nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice. Publikace vydalo Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky.

Akční program NSBSP 2011 - 2020, příloha č. 1 NSBSP 2011 - 2020

Akční program je nedílnou přílohou Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020. Vychází z její analytické části a je podrobným rozpracováním strategického plánu do realizačního dokumentu. Podrobně specifikuje jednotlivé aktivity, jejichž realizace směřuje k naplnění základního strategického cíle snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru zemí EU27 a současně snížit počet těžce zraněných osob o 40 %.

BESIP - zkrácená verze NSBSP 2011 - 2020

Tato publikace je zkrácenou, pro nejširší veřejnost určenou verzí Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011-2020.

Ekonomické aspekty, příloha č. 2 NSBSP 2011 - 2020

Tento materiál má za cíl analyzovat stav problematiky financování činností v oblasti bezpečnosti silničního provozu v ČR. Součástí je rovněž seznámení s věcně příslušnými argumenty souvisejícími se ztrátami z dopravní nehodovosti. Stěžejní část materiálu je věnována návrhu možných variant řešení zajištění zdrojů a jejich přiřazení navrženým opatřením v rámci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rámcové programy vymezují závazné „rámce“ pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání). Od 1. září 2007 musí všechny mateřské školy tvořit své školní vzdělávací programy podle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Zde je ke stažení aktuálně platná verze rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcové programy vymezují závazné „rámce“ pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní úroveň pak představuje školní vzdělávací programy, podle kterých se uskutečňuje výuka na jednotlivých školách.  Zde je ke stažení aktuálně platná verze rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).

Vyhláška č. 294/2015 Sb. - Dopravní značky

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, nahradila s účinností od 1. ledna 2016 vyhlášku č. 30/2001 Sb. Dopravní značky, světelné signály apod. jsou přehledně uspořádány v tabulkách, kde je uvedeno číslo značky, její vyobrazení, název, význam a užití. Popis významu a užití reflektuje pravidla silničního provozu, stanovená zákonem č. 361/2000 Sb.

Legislativa pro bezpečnostní pásy

Článek popisuje legislativu ohledně bezpečnostních pásů v ČR a v některých dalších státech. Je zde pomocí odkazů přístup na další problematiku týkající se bezpečnostních pásů u nás a v zahraničí.

Šablona projektu

Po zvolení tématu si stáhni tuto šablonu. Pomůže ti se psaním, abys věděl jak postupovat a napovídí ti co se v projektu očekává.

Přehled o vývoji závažné nehodovosti v EU28

Zde se nacházejí přehledné statistiky vývoje počtů usmrcených a těžce zraněných následkem dopravních nehod v jednotlivých členských státech vč. vývoje v letech 2001-2017. Materiál rovněž obsahuje doporučení Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu, jaká opatření přijmout pro zvýšení úrovně bezpečnosti silničního provozu.

Redukce jízdy pod vlivem alkoholu v EU

Naleznete se zde informace o podrobné statistice nehodovosti pod vlivem alkoholu ve státech EU. Dále příklad řešení, jak v cizích zemí tuto situaci řeší, například za pomoci alkoholových zámků.

Doporučené odkazy na další materiály

Centrum dopravního výzkumu, v.i.i.

Zde naleznete spoustu metodických materiálů a doporučených metodik, které se zaměřují na bezpečnost silničního provozu z pohledu lidkého činitele, infastruktury i vozidel.

Bezpečné cesty

Portál, který předá spoustu informací, které se týkají především bezpečnosti při cestování ve vozidle. Nejen, že jsou zde k dispozici odborné informace, součástí jsou informace také upravené pro potřeby dětí, rodičů, pedagogů či lektorů autokol.

Svaz dovozců automobilů

Pokud Vás zajímají statistiky počtu registrovaných vozidel. naleznete data na tomto portále, a to od roku 2004 do současnosti.

Applus + IDIADA

Vývojové oddělení firmy IDIADA CZ a.s. nabízí široké portfolio služeb od designových návrhů přes koncepční návrhy až po konstrukci pro sériovou výrobu ověřenou technickými simulacemi pro zákazníky automobilového, strojírenského a spotřebního průmyslu.

Dekra

Akreditace, podpora a další stanicím technické kontroly, akreditované kurzy defenzivních jízd, autoškolství řidičů z povolání.

Česká asociace pojišťoven

Zde naleznete nejen veškeré informace týkající se pojištění motorových vozidel a pojištění obecně. Dozvíte se o zájmu pojišťoven na prevenci bezpečnosti silničního provozu a to především pomocí prostředků z Fondu zábrany škod.

Evropská komise – bezpečnost silničního provozu

Evropská unie přijala tzv. Vizi nula (nulový počet obětí na silnicích) a strategii nazvanou přístup bezpečného systému ke snížení počtu případů úmrtí a vážných zranění na evropských silnicích – pokud možno na nulu. Zde tedy naleznete stanovené cíle EU nejen v rámci vize nula, ale i hlavní právní předpisy EU, finanční prostředky EU, sdílení zkušeností či referenční dokumenty.

Aplikace - Kde bouráme

Aplikace vznikla v rámci řešení projektu GIROSAF. V mapě jsou znázorněny shluky dopravních nehod, které byly identifikovány metodou KDE+ použitím dat silniční a dálniční sítě ČR 2013 (Ředitelství silnic a dálnic ČR) a databáze dopravních nehod za období 2009 – 2013 (Policie ČR).

UDRIVE – European Naturalistic Driving Study

UDRIVE je prvním velkým evropským vozidlem v oblasti Naturalistic Driving – chování uživatelů vozovky je pozorováno nenápadně v přirozeném prostředí. Během dvou let shromáždí UDRIVE data o osobních automobilech, nákladních automobilech a motocyklech. Všechna data - včetně videoobrazů, které ukazují pohled na vozidlo vpřed a pohled na řidiče, stejně jako údaje o geografickém informačním systému (GIS) - budou shromažďovány nepřetržitě.

SWOV – Institute for road safety research

SWOV je národní vědecký ústav pro výzkum bezpečnosti silničního provozu. Jeho posláním je využít znalosti z vědeckého výzkumu, aby přispěli k bezpečnější silniční dopravě. Pomáhá zodpovídat otázky, s nimiž se politici a další odborníci na silniční dopravu potýkají

FiA – FEDERATION INTERNATIONALE DE L´AUTOMOBILE

Společnost FIA, která byla založena v roce 1904, měla původně za cíl přinést bezpečnost motoristickému sportu. Díky získaným zkušenostem se FIA od té doby rozrostla do globální organizace, která nejen propaguje motoristický sport, ale také bezpečnou, udržitelnou a dostupnou mobilitu pro všechny uživatele silnic po celém světě. Federace jako taková funguje ve třech klíčových vzájemně propojených oblastech - Sport, Kampaně a Mobilita. Podpora bezpečné a udržitelné formy mobility vedla FIA k tomu, že se zavázala k celosvětovým iniciativám udržitelnosti a také k tomu, aby se zaměřila na bezpečnostní otázky.

Global Road Safety Facility

Program Global Safety Road Facility, GRSF, který je spravován the World Bank, byl založen v roce 2006 a má za cíl pomáhat řešit problematiku úmrtí a zranění v silničním provozu v zemích s nízkým a středním příjmem (LMIC). GRSF poskytuje finanční prostředky, znalosti a technickou pomoc s cílem zvýšit úsilí LMIC o vybudování svých vědeckých, technologických a manažerských kapacit. Od svého založení funguje GRSF jako globální grantový program, který rozděluje finanční prostředky na globální, regionální a venkovské aktivity.

ETSC – European Transport Safety Council

ETSC je nezávislá nezisková organizace se sídlem v Bruselu, která se zabývá snížením počtu úmrtí a zranění v dopravě v Evropě. Společnost ETSC, která byla založena v roce 1993, poskytuje nestranný zdroj odborných rad v oblasti bezpečnosti dopravy Evropské komisi, Evropskému parlamentu a členským státům. Zachovává svou nezávislost prostřednictvím financování z různých zdrojů včetně členských příspěvků, Evropské komise a podpory veřejného a soukromého sektoru pro různé činnosti.

HHTSA - National Highway Traffic Safety Administration

Posláním společnosti NHTSA je zachránit životy, předcházet zraněním a snižovat ekonomické náklady způsobené haváriemi v silničním provozu, prostřednictvím vzdělávání, výzkumu, bezpečnostních standardů a jejich prosazováním.

VIZION ZERO NETWORK

Vision Zero Network je společná kampaň, která pomáhá komunitám dosáhnout cílů společnosti Vision Zero - odstranění všech dopravních nehod a vážných zranění - a současně zvyšuje bezpečnou, zdravou a férovou mobilitu pro všechny. Jako nezisková organizace se síť Vision Zero zavázala k definování, budování dynamiky a posílení Vision Zero v komunitách v USA.

Vize nula

Podstatným způsobem je pozměněn tradiční způsob pohledu na odpovědnost za bezpečnost silničního provozu. Ti, kdo navrhují dopravně bezpečnostní systém a jeho jednotlivé prvky, nesou hlavní odpovědnost za úroveň dosahovaného stupně bezpečnosti silničního provozu – jedná se o výrobce vozidel, dopravce, správce komunikací, politiky, zákonodárce, příslušné zaměstnance veřejného sektoru, policii..

Webová mapová aplikace AVISON

Projekt AVISON s názvem "Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci". Je řešen ve spolupráci Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Centra dopravního výzkumu, v. v. i. a Policie ČR.