POUČENÍ SPRÁVCE PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) si Vás tímto dovolujeme informovat a poučit o Vašich právech a našich povinnostech tak, jak vyplývají z GDPR a ZOOU.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s., IČ: 28733932, se sídlem Valdštejnská 381/6, 461 01 Liberec, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, oddíl O, vložka 296 (dále jen „Správce“).
Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně i další osoby, jejichž ingerence vyplývá z charakteru účelu zpracování osobních údajů.
Osobní údaje mohou být rovněž předány třetím osobám v souvislosti s plněním smluvních povinností, jakož i těch uložených příslušnými právními předpisy (orgány státní správy, smluvní partneři, atp.).

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ


Správce, případně zpracovatel budou zpracovávat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účel, pro který jsou zpracovávány. Zpracovávat budeme rovněž Vaše osobní údaje za účelem splnění povinností, které nám ukládá zákon a jiné obecně závazné právní předpisy (daňové předpisy, předpisy v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, atp.).
Pro Vaši informaci uvádíme jednotlivé kategorie osobních údajů:
•    identifikační údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu) a údaje umožňující kontakt s Vámi (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);

•    popisné údaje a další údaje nezbytné pro plnění smluvní povinností.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správce bude zpracovávat pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro daný účel. V rámci naší činnosti tak budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro tyto účely:
•    účely vyjádřené v pravidlech soutěže „MOJE VIZE NULA”
•    plnění povinností vyplývajících pro Správce z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje, které zpracováváme jsou získávány na základě:
•    dobrovolného poskytnutí v rámci účasti v soutěži „MOJE VIZE NULA”;
•    veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam, atp.);
•    ve výjimečných případech od třetí osoby, které jste udělil(a) souhlas s předáním Vašich osobních údajů Správci.

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ


Vaše údaje budeme zpracovávat vždy jen po dobu nezbytně potřebnou pro daný účel v žádném případě však nikoliv déle než 2 roky.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY


Zpracování je prováděno zpravidla v sídle Správce případně zpracovatele pověřenými zaměstnanci Správce, resp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ


ZOOU a GDPR Vám, jakožto subjektu údajů, zakládají široká oprávnění. K nejdůležitějším z nich patří právo na přístup k údajům zahrnující právo na informace týkající se:
    rozsahu a účelu zpracování
    době zpracovávání
    zdroji osobních údajů
    příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje budou zpřístupněny
    profilování osobních údajů

Pokud se budete domnívat, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů).

Pokud bychom na Vaši žádost nereflektovali máte možnost obrátit se se svým problémem na dozorový úřad, kterým je podle ZOOU Úřad na ochranu osobních údajů, případně se na něj můžete obrátit napřímo.