SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů

KOMU udělujete souhlas se zpracováním údajů

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s., IČ: 28733932, se sídlem Valdštejnská 381/6, 461 01 Liberec, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, oddíl O, vložka 296 (dále jen „Správce“).  Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

JAKÉ údaje budeme zpracovávat

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují toliko níže zaškrtnuté položky:

    jméno
    příjmení
    název školy
    obor studia

Kontaktní údaje:
    e-mail

    informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné (i elektronické) interakce mezi Vámi a námi
    geolokační údaje
    informace z internetového prohlížeče, který používáte (informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích) 
    údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní či následné smluvní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. 

Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.


ÚČEL, pro který údaje zpracováváme 

Údaje zpracováváme v souvislosti s Vaší účastí na soutěži „Moje vize nula“ organizované a pořádané za účelem zapojení mladých řidičů do problematiky dopravní bezpečnosti s cílem snížit nehodovost a závažné následky dopravních nehod způsobené mladými řidiči. Účelem je tak primárně Vaše případné budoucí zapojení do uvedené problematiky.

DOBA, po kterou budeme údaje zpracovávat 

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, v žádném případě však nikoliv déle než 3 roky od udělení souhlasu nebo do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. V této souvislosti Vás upozorňujeme a zdůrazňujeme, že souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. 

Další podrobnosti související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv naleznete v Poučení Správce, které je přílohou tohoto souhlasu

Poučení Správce při zpracování osobních údajů ZDE.