Materiály ke stažení

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 - 2020

V roce 2011 byla vytvořena nová NSBSP na roky 2011-2020 s aktualizovaným cílem v návaznosti na EU. V roce 2016 byla provedena Revize a aktualizace NSBSP, která je reakcí na neplnění cílů, které si NSBSP 2011-2020 předsevzala. Cílem NSBSP je dosáhnout do roku 2020 v porovnání s rokem 2009 snížení počtu usmrcených na úroveň průměru států EU (tj. cca o 60 %) a počtu těžce zraněných o 40 %.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Úplné znění zákona ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) doplněné komentáři a vybranými judikáty. Aktualizovaný text zákona č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích, s výkladem platný od 1. července 2018.

Aktuální statistika nehodovosti 2018 (leden - srpen)

Statistické údaje o nehodovosti na pozemních komunikacích na území České republiky v roce 2018 v období leden až srpen. Statistika nehodovosti je měsíčně aktualizována dopravní policií České republiky.

Statistická ročenka dopravní nehodovosti v letech 2010 - 2017

Soubor statistických ročenek nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice. Publikace vydalo ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidenta České republiky.

Akční program NSBSP 2011 - 2020, příloha č. 1 NSBSP 2011 - 2020

Akční program je nedílnou přílohou Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020. Vychází z její analytické části a je podrobným rozpracováním strategického plánu do realizačního dokumentu. Podrobně specifikuje jednotlivé aktivity, jejichž realizace směřuje k naplnění základního strategického cíle snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru zemí EU27 a současně snížit počet těžce zraněných osob o 40 %.

BESIP - zkrácená verze NSBSP 2011 - 2020

Tato publikace je zkrácenou, pro nejširší veřejnost určenou verzí Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011-2020.

Ekonomické aspekty, příloha č. 2 NSBSP 2011 - 2020

Tento materiál má za cíl analyzovat stav problematiky financování činností v oblasti bezpečnosti silničního provozu v ČR. Součástí je rovněž seznámení s věcně příslušnými argumenty souvisejícími se ztrátami z dopravní nehodovosti. Stěžejní část materiálu je věnována návrhu možných variant řešení zajištění zdrojů a jejich přiřazení navrženým opatřením v rámci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rámcové programy vymezují závazné „rámce“ pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání). Od 1. září 2007 musí všechny mateřské školy tvořit své školní vzdělávací programy podle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Zde je ke stažení aktuálně platná verze rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcové programy vymezují závazné „rámce“ pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní úroveň pak představuje školní vzdělávací programy, podle kterých se uskutečňuje výuka na jednotlivých školách.  Zde je ke stažení aktuálně platná verze rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).

Vyhláška č. 269/2015 Sb. Dopravní značky

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, nahradila s účinností od 1. ledna 2016 vyhlášku č. 30/2001 Sb. Dopravní značky, světelné signály apod. jsou přehledně uspořádány v tabulkách, kde je uvedeno číslo značky, její vyobrazení, název, význam a užití. Popis významu a užití reflektuje pravidla silničního provozu, stanovená zákonem č. 361/2000 Sb.

Legislativa pro bezpečnostní pásy

Článek popisuje legislativu ohledně bezpečnostních pásů v ČR a v některých dalších státech. Je zde pomocí odkazů přístup na další problematiku týkající se bezpečnostních pásů u nás a v zahraničí.

Šablona projektu

Po zvolení tématu si stáhni tuto šablonu. Pomůže ti se psaním, abys věděl jak postupovat a napovídí ti co se v projektu očekává.

Přehled o vývoji závažné nehodovosti v EU28

Zde se nacházejí přehledné statistiky vývoje počtů usmrcených a těžce zraněných následkem dopravních nehod v jednotlivých členských státech vč. vývoje v letech 2001-2017. Materiál rovněž obsahuje doporučení Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu, jaká opatření přijmout pro zvýšení úrovně bezpečnosti silničního provozu.

Redukce jízdy pod vlivem alkoholu v EU

Naleznete se zde informace o podrobné statistice nehodovosti pod vlivem alkoholu ve státech EU. Dále příklad řešení, jak v cizích zemí tuto situaci řeší, například za pomoci alkoholových zámků.

Doporučené odkazy na další materiály

Centrum dopravního výzkumu, v.i.i.

Zde naleznete spoustu metodických materiálů a doporučených metodik, které se zaměřují na bezpečnost silničního provozu z pohledu lidkého činitele, infastruktury i vozidel.

Bezpečné cesty

Portál, který předá spoustu informací, které se týkají především bezpečnosti při cestování ve vozidle. Nejen, že jsou zde k dispozici odborné informace, součástí jsou informace také upravené pro potřeby dětí, rodičů, pedagogů či lektorů autokol.

Svaz dovozců automobilů

Pokud Vás zajímají statistiky počtu registrovaných vozidel. naleznete data na tomto portále, a to od roku 2004 do současnosti.

Applus + IDIADA

Vývojové oddělení firmy IDIADA CZ a.s. nabízí široké portfolio služeb od designových návrhů přes koncepční návrhy až po konstrukci pro sériovou výrobu ověřenou technickými simulacemi pro zákazníky automobilového, strojírenského a spotřebního průmyslu.

Dekra

Akreditace, podpora a další stanicím technické kontroly, akreditované kurzy defenzivních jízd, autoškolství řidičů z povolání.

Česká asociace pojišťoven

Zde naleznete nejen veškeré informace týkající se pojištění motorových vozidel a pojištění obecně. Dozvíte se o zájmu pojišťoven na prevenci bezpečnosti silničního provozu a to především pomocí prostředků z Fondu zábrany škod.